พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ นอกเขตชลประทาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).