พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ รูปแบบ: HTML CSV แท็ค: water demand สมดุลน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).