พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ภัยธรรมชาติ แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: RAR HTML ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เสี่ยงภัยแล้ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).