พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ นอกเขตชลประทาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).