พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: URL แท็ค: น้ำบาดาล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).