พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ รูปแบบ: HTML กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: EWS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).