• ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 7 recent views

    ภาพเรดาร์ตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง จำนวน 10 สถานี ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัดทุก 6 นาที
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10 มกราคม 2566
  • แผนบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงประจำปี 6 recent views

    แผนบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา สถานีเรดาร์ และเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).