พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี กลุ่ม: แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ แท็ค: กัดเซาะปานกลาง สะสมตัว เส้นแนวชายฝั่งทะเล ภาพถ่ายดาวเทียม สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).