พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).