พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: ปัจจัยการผลิต รูปแบบ: api CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).