พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).