พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการข้าว ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: JSON แท็ค: GAP ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).