พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).