พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: RAR ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ กลุ่ม: ภัยธรรมชาติ แท็ค: พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง drought

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).