พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).