พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะปานกลาง สะสมตัว เส้นแนวชายฝั่งทะเล ภาพถ่ายดาวเทียม สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).