พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้าว ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: Database

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).