พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปี ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด การเพาะปลูกพืช รูปแบบ: Database

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).