พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แท็ค: น้ำบาดาล แหล่งน้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: URL

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).