พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ (ตัน/ไร่) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (mm/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).