พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ (ตัน/ไร่) อุณหภูมิ (เฉลี่ยต่อปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).