พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมหม่อนไหม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ กลุ่ม: งานวิจัยและองค์ความรู้ แท็ค: พันธุกรรมหม่อน ชีวโมเลกุล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).