• สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน 5 recent views

    จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
  • ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 14 recent views

    พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).