พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: ทรัพยากรดิน

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 5 recent views

    ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
  • ข้อมูลชุดดิน 5 recent views

    ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565