พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน 6 recent views

    กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน...
    กรมพัฒนาที่ดิน 27 กันยายน 2565