• งานสำรวจรังวัดและจัดที่ดิน 4 recent views

    ฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ปีย้อนหลัง
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2566