พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แท็ค: ต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

กรองผลลัพธ์