พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
 • สถิติภัยแล้งรายหมู่บ้าน 3 recent views

  จำนวนสถิติข้อมูลภัยแล้งรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
 • สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน 5 recent views

  จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
 • อุปกรณ์เตือนภัย 6 recent views

  ข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยจังหวัด
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27 กันยายน 2565