พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภัยแล้ง

กรองผลลัพธ์
  • สถิติภัยแล้งรายหมู่บ้าน 3 recent views

    จำนวนสถิติข้อมูลภัยแล้งรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566