พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 2 recent views

    ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทำการเกษตร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565