• ข้อมูลช่องทางการเผยแพร่ 4 recent views

    ประเภทของเครื่องมือที่ใช้สื่อสารไปยังสาธารณชน ทุกช่องทาง อาทิ ป้ายบิลบอร์ด แผ่นพับ สื่อ Social Media ทุกชนิด
    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 8 มิถุนายน 2565