ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐ การวางแผนการผลิตทางการเกษตรของภาคเอกชน รวมไปถึงเกษตรกรยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อวางแผนการเพาะปลูกและติดตามข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วย ฐานข้อมูลนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ในด้านการให้บริการข้อมูลแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เกิดการวางแผนและการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย