พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: ผลผลิต ปฏิทินผลผลิต

กรองผลลัพธ์
  • ปฏิทินผลผลิต และ ปฏิทินการเพาะปลูก 10 recent views

    ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี ปัจจุบัน/ปีถัดไป
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 21 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).