พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร รูปแบบ: api CSV กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).