พบ 14 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร กลุ่ม: ปัจจัยการผลิต รูปแบบ: api

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).