• ผลงานจัดที่ดินย้อนหลัง 6 ปี (ปี 2559-2564) 5 recent views

    การจัดทำข้อมูลตามกระบวนการจัดที่ดินรัฐจนถึงการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในช่วงแต่ละปีงบประมาณ 6 ปี ย้อนหลัง
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).