พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: ผลผลิตอ้อยเข้าโรงงาน (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).