• สรุปผลการให้บริการประชาชนจากระบบปันสุข 5 recent views

    เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มความสะดวกแก่ข้าราชการในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการติดตามการบริการแก่เกษตรกร...
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).