พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: อุณหภูมิ temperature

กรองผลลัพธ์
  • อุณหภูมิ 5 recent views

    อุณหภูมิรายชั่วโมง ที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ องศาเซลเซียส (ºC)
    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
  • อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด 17 recent views

    ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ
    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).