ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน อื่น ๆ ระบุ............ระบุไม่ได้
ความถูกต้องของตำแหน่ง ไม่สามารถระบุได้
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2562
สร้างในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2564