พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ดิน

กรองผลลัพธ์
 • มีข้อมูล--ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน 6 recent views

  กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 27 กันยายน 2565
 • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 4 recent views

  ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลชุดดิน 2 recent views

  ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565