พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ แท็ค: ชุดโครงการ โครงการ

กรองผลลัพธ์
  • ชุดโครงการวิจัย 3 recent views

    แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 27 กันยายน 2565