ข้อมูลจุดความร้อนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละตำบลในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
* อีเมลผู้ติดต่อ jichat_p@yahoo.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ใช้ติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนเพื่อลดพื้นที่การเกิดจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน และข้อมูลจุดความร้อนจากสำนักงานพัฒนาเทคนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องการมหาชน) ข้อมูลรายวัน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://opendata.alro.go.th/th/dataset/01_0107
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 พฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566