การสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ผลการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (รายจังหวัด)

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารสินเชื่อสำนักบริหารกองทุน
* อีเมลผู้ติดต่อ financeadmin@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ud16ieKnVqeLGh46L1x1SDfkAsZyYb84/edit#gid=897063977
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 25 กรกฎาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566