รายงานการจ่ายเงินงบประมาณ (ตามกิจกรรม) รอบ 9 เดือน (ต.ค.64-มิ.ย.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรายหน่วยเบิกจ่าย (แยกตามกิจกรรม)

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวจินตนา ราชรักษ์
* อีเมลผู้ติดต่อ jintana.r@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด ส.ป.ก. ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม.
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://drive.google.com/file/d/1R1BEtzLsqP4-mwNHsNdj2AABhEpQOfQO/view
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 25 กรกฎาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566