กระบวนการบริหารจัดการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การดำเนินงานคดีคุ้มครองสิทธิ งานคดีแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีละเมิด งานด้านวินัย)

ข้อมูลนี้แสดงขั้นตอนการทำงานภายในกลุ่มนิติการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
กระบวนการบริหารจัดการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มนิติการ
* อีเมลผู้ติดต่อ legal@qsds.go.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565