คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9)

"คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1. เหตุผลและความเป็นมา 2. รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) "

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Unsturcture Data
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ tfp_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://www.oie.go.th/view/1/กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน/TH-TH
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 17 มิถุนายน 2545
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2562
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565