รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี

รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ได้จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำมาสู่การพิจารณาคัดลือกโรงงานที่จะทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ tfp_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สาขาอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์
URL https://www.oie.go.th/view/1/ผลิตภาพอุตสาหกรรม_TFP/TH-TH
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 24 ธันวาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565