สถิติผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี

"1) ข้อมูลสถิติผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี ได้จากการการสำรวจ จัดเก็บ ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) โดยผู้ประกอบการกรอกข้อมูลส่งภายในเดือนเมษายน ของปีถัดไป เป็นประจำทุกปี 2) เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล ประมวลผลและนำมาจัดทำสถิติผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี โดยแยกเป็นรายอุตสาหกรรม 3) ข้อมูลสถิติผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี ประกอบด้วย มูลค่าเพิ่ม ปริมาณแรงงาน ปริมาณทุน และผลิตภาพการผลิต"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ tfp_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อมูลสำรวจจากแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
URL https://www.oie.go.th/view/1/ผลิตภาพอุตสาหกรรม_TFP/TH-TH
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 มกราคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 เมษายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ, อัตราการเติบโต
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) "1) ข้อมูลสำรวจจากแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ซึ่งเป็นรายสถานประกอบการมาจัดทำเป็นรายสาขาอุตสาหกรรมตาม TSIC 2) ผลิตภาพการผลิต หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้เพิ่มขึ้นจากการใส่ปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิต ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยแบบจำลองการวิเคราะห์บัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting) ในการคำนวณหาแหล่งที่มาของการเจริญเติบโต หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่ม ที่เป็นผลมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต คือ แรงงาน ทุน และอัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (Total Factor Productivity Growth: TFPG) "
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565