รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน

รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำมาสู่การพิจารณาคัดลือกโรงงานที่จะทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายการผลิตภัณฑ์ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
URL http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industrial%20index/Indexes/List%20of%20products_industry%20index.xlsx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 กุมภาพันธ์ 2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565